Club-API

Club Aanspreekpunt Integriteit (API)

1. Definitie

De “Aanspreekpersoon Integriteit” binnen onze club (Club-API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waar onze spelers, hun ouders, trainers of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. 

We vinden het belangrijk dat in onze club een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Het installeren van een club-API maakt het voor iedereen duidelijk waar men met een melding terecht kan, en zorgt daarna voor een duidelijke en kordate opvolging van incidenten.

2. Taken van de Club-API

De Club-API luistert in eerste instantie naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst hem door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen. Verder formuleert de API adviezen over preventieactiviteiten binnen OG Vorselaar en helpt het bestuur met het realiseren ervan.

• Aanspreekpunt en eerste opvang: de API biedt in eerste instantie een luisterend oor. Hij toont voldoende empathie, geeft de melder het gevoel dat er geluisterd wordt en stelt het verhaal niet in vraag.

• Coördinatie en doorverwijzing: de Club-API neemt elke vraag of melding serieus. Hij vormt zich een beeld van de situatie, schat de ernst in, en verleent de melder vervolgens informatie en advies of verwijst door. Bij mogelijk ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de Club-API om zelf hulp te verlenen, maar zoekt hij hulp bij deskundigen (hulpverlening, politie...).

• OG Vorselaar heeft ervoor gekozen om een persoon aan te duiden die buiten het Bestuur staat om op een zo onafhankelijk mogelijke manier te kunnen bemiddelen, luisteren en connecteren met alle partijen. Hij krijgt de autonomie om met alle relevante betrokkenen op een discrete manier in gesprek en overleg te gaan.

• Hij overlegt met het clubbestuur en doet suggesties.

 

3. Bereikbaarheid

De club-API is steeds bereikbaar via een apart e-mail adres ( API@ogvorselaar.be ) en telefonisch. Als club kiezen we er ook voor dat het een persoon is die regelmatig en actief aanwezig is op de vereniging zodat de API ook persoonlijk op een laagdrempelige manier kan aangesproken worden. Zijn gegevens zijn terug te vinden op onze website.


4. Connectie met Cel Welzijn

Mocht de API vaststellen dat er zich een bepaalde ruimere problematiek ontwikkelt binnen onze club, die een individueel geval overstijgt, dan zal de API contact nemen met het Bestuur en meer specifiek met de Cel Welzijn om een bepaalde tendens te bespreken. Het is dan aan de Cel Welzijn, in overleg met de API en het Bestuur te kijken welke aanpassingen nodig zijn binnen de club en wat er specifiek dient te gebeuren rond opleidingen, awareness creatie, communicatie, gerichte acties e.d. om het grotere probleem aan te pakken en te zorgen dat het structureel wordt opgelost.