VISIE OG VORSELAAR

VISIE OG VORSELAAR

  • Alle spelers maximale kansen gunnen om zich te ontwikkelen als voetballer
  • Een maximale doorstroming vanuit onze jeugdwerking naar de A-kern creëren.
  • Jeugdspelers die niet doorstromen naar de A-kern spelplezier aanbieden in andere seniorenteams
  • Het eerste elftal van OG Vorselaar handhaven in de hoogste regionen van het provinciale voetbal
  • Voetbalplezier en opleiding gunnen aan alle spelers uit Vorselaar en omgeving.
  • Een herkenbare en aanvallende voetbalstijl spelen
  • Een vereniging zijn waarmensen graag lid van zijn. 
  • Spelers, trainers, afgevaardigden,… hebben respect voor scheidsrechters en tegenstanders!
  • Nieuwe, jonge trainers de kans geven om zich te ontwikkelen in het trainersvak 

Alle spelers maximale kansen gunnen om zich te ontwikkelen als voetballer

: 2 basisprincipeswaarop we onze jeugdopleiding moeten en zullen baseren. Spelers die graagvoetballen, leren meer bij dan spelers die tegen hun zin trainen of wedstrijdenspelen. Daarom staat spelplezier voorop in de jeugdopleiding van OG Vorselaar.
Naast het spelplezier komen jongeren uiteraard naar onze club voor onzesportieve werking.  Spelers die bijleren,nieuwe dingen ontdekken, … gaan automatisch meer plezier ervaren in hetvoetbal. Het is dus zeker niet zo dat Formation ondergeschikt is aan Fun, of omgekeerd.Beiden versterken elkaar in onze jeugdopleiding. Hoe willen wij dit aanpakken?

1.      

Door het aanbieden van zowel provinciaal als regionaal jeugdvoetbal stellen wijons als club open voor zo veel mogelijk jeugdspelers uit Vorselaar enomstreken. Door het aanbieden van zowel provinciaal als regionaal voetbalkunnen al deze spelers zich binnen hun niveau ontwikkelen.
Door de verschillende ploegen in te delen op niveau hopen we spelers trainingenen wedstrijden aan te bieden waarbij ze voldoende uitgedaagd worden, maartegelijkertijd niet overbevraagd worden.
Een belangrijk aspect hierbij is dat we in elke leeftijdscategorie overvoldoende spelers en dus ook ploegen willen beschikken om deze differentiatiemogelijk te maken.
Deze differentiatie uit zich in het feit dat zowel de trainingsgroepen als dewedstrijdgroepen worden opgedeeld in niveaugroepen. De trainingsgroepen zijnhierbij niet noodzakelijk dezelfde als de wedstrijdgroepen.

2.       Kwalitatieve trainingen aanbiedenbinnen een vooropgesteld opleidingskader

Ons opleidingsplan staat garant voor een rode draad doorheen onze opleiding.Door dit samen met onze trainers onder de loep te nemen, is dit op maat gemaaktvoor de trainers. Op deze manier geloven wij er in dat elke trainer, van jongtot oud, zich engageert om onze spelers op te leiden volgens de filosofie vanOG Vorselaar.
Het jeugdopleidingsplan van OG is opgedeeld in doelstellingen perleeftijdsgroep of opleidingsfase. Door deze doelstellingen op te splitsen inmaandthema’s of maanddoelstellingen kunnen we nog nauwkeuriger gaan werkenbinnen onze opleiding.
Voorbeeldtrainingen en oefenstof staat uitgebreid ter beschikking van onzetrainers om hun in deze doelstellingen te ondersteunen.
Doordat dit opleidingsplan is samengesteld in samenspraak met de trainers (zieverder), trachten we de praktische implementatie hiervan te maximaliseren.

Trainingen aanbieden op kwalitatieve velden metvoldoende ruimte

Onze steeds groeiende jeugdopleiding vergt meeren meer van onze trainingsvelden. Door de verhoging van het aantaljeugdspelers, zal ook de bezettingsgraad, en dus belasting, van onze veldentoenemen.
Door samen te werken met het gemeentebestuur zal deze belasting beter gespreidkunnen worden. Zo kunnen onze jongste spelers gebruik maken van het E-veld,waardoor er meer ruimte en minder belasting ontstaat op het B-, C- en D-veld.
De samenwerking met het gemeentebestuur resulteert ook in de planning van eenkunstgrasveld. Dit zal uiteraard een grote boost geven aan detrainingscapaciteit.

Een herkenbare en aanvallende voetbalstijl spelen

Binnen onsjeugdopleidingsplan staat een duidelijke voetbalvisie  centraal. Het is ons, in de jeugdopleiding,niet te doen om zo veel mogelijk wedstrijden te winnen. Zoals aangehaald staan Fun& Formation hier centraal. Binnen onze visie staat technisch verzorgd,aanvallend en van achteruit opgebouwd voetbal centraal, met veel vrijheid voor individueletalenten of acties.

Het voetbaldat OG Vorselaar met zijn jeugdploegen ambieert, is dat in een gekende stijl.Al onze jeugdploegen spelen in een vaste opstelling, met vaste spelprincipes.Door het jeugdplan samen met de trainers op te stellen, zijn wij er vanovertuigd dat ook zij deze visie aanhangen.

Bepaaldespelprincipes worden opgebouwd vanaf de jongste spelers en lopen door tot inonze postformatie. Daarenboven zal OG Vorselaar altijd een trainer trachten tevinden voor zijn eerste elftal die deze filosofie ook aanhangt.

De detailsen basisprincipes van onze jeugdopleiding kunt u steeds terug lezen in onsjeugdopleidingsplan.

Een maximale doorstroming vanuit onze jeugdwerking naar de A-kern creëren.

1.       De organisatie vanonze doorstroming (postformatie) naar ons eerste elftal wordt georganiseerd inverschillende stappen.  Deze stappen werdeneinde seizoen 2018-2019 nog geüpdatet en worden beter geïmplementeerd.

a.      
Er wordt eenpostformatiekern georganiseerd met spelers van 14 jaar(2e jaarsU15), 15 en 16 jaar(U17) en 17 en 18 jaar(U21). Deze spelers zullen wordengeselecteerd door de sportieve cel jeugd in samenspraak met de betrokkentrainers.
We trachten een maandelijkse training en wedstrijd af te werken met dezebeloftenkern. Dit onder leiding van de betrokken trainers en de trainers van Aen B kern. Op deze manier kunnen we deze spelers nog beter klaarstomen voor destap naar het seniorenvoetbal.

b.      
Spelers die klaarzijn om de stap te zetten naar A of B kern zullen niet langer in de U17categorie spelen. Sommige spelers zijn op 16 jaar reeds klaar om de overstap temaken naar deze groepen. Zij zullen hier dan ook op het juiste moment eenoverstap naar maken. Timing is hierbij het juiste moment. We willen spelersuiteraard niet blokkeren in hun overstap, maar ook niet opbranden. Sommigespelers zullen dan ook een trainingsperiode doormaken bij deze groepen alvorensde overstap te maken naar wedstrijden.

c.       
Niet alle spelerskunnen op 16 of 17 jaar de overstap maken naar het eerste elftal. De meestespelers kunnen hierbij nog een tussenstap gebruiken. Om ook deze jongeren nietuit het oog te verliezen vinden wij het belangrijk om een U21 ploeg aan tebieden. Hierin kunnen deze spelers de nodige stappen zetten tot zij wel dematuriteit hebben om de overstap naar seniorenvoetbal te maken.

 

2.       De doelstelling omons eerste elftal in de hoogste regionen van het Antwerpse provinciale voetbalte laten spelen moet hand in hand gaan met onze eigen jeugdwerking. Vandaar dedoelstelling om met minstens 70% eigen opgeleide spelers te spelen in onsA-elftal. Deze doelstelling trachten we bereiken via onderstaande stappen:

a.       Zoals beschrevenin het vorige punt

b.       Door dejeugdspelers die de club op vroege of latere leeftijd verlaten goed enconsequent op te volgen hopen we hen op latere leeftijd terug te overtuigen omte kiezen voor OG Vorselaar.
Wij trachten altijd een zo positief en open mogelijke band te behouden metspelers die de club verlaten.

c.       Bij transfers kijken we eerst naar ex-jeugdspelers
Wanneer er eenbepaalde positie niet kan ingevuld worden door een jeugdspeler bekijken westeeds wat de mogelijkheden zijn om ex-jeugdspelers terug te halen. Op dezemanier blijven we vasthouden aan onze lokale verankering! 

Een vereniging zijn waar mensen graag lid van zijn.

Het is vanhet grootste belang voor OG Vorselaar dat de spelers zich thuis voelen en metplezier afzakken naar (en blijven hangen in) de club, voor trainingen,wedstrijden en activiteiten.

Wij gelovendat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling vanelke speler individueel.

Ook deouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Oudersmoeten zich betrokken kunnen voelen en een gevoel van vertrouwen kunnenontwikkelen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan buitenstaandersdie hun kinderen gaan begeleiden en vormen.

We zijn danook op elk moment actief op zoek naar ouders/familie die zich binnen declub/ploeg willen engageren om die community verder uit te bouwen.

Het is danook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteitéén grote familie te maken met een waarneembare sociale functie.


 

PEDAGOGISCHEWAARDEN

Jongerenopleiden en begeleiden binnen hun sportieve ontwikkeling kent ook eenpedagogische dimensie. Wij zijn ons zeer bewust van die enormeverantwoordelijkheid, zeker in onze huidige maatschappij waar jongeren het nietaltijd even makkelijk hebben om keuzes te maken binnen een waaier vanontspanningsmogelijkheden, dikwijls gericht op een individuele beleving enminder op een collectieve beleving.

Jongerenzoeken verbondenheid. Actief deel uitmaken van een sportclub en opgenomenworden in een team dat samen strijdt naar een overwinning, kan een antwoordbieden. Trainers, begeleiders, ouders en supporters spelen hierin eenbelangrijke rol. Verbondenheid ontstaat wanneer jongeren hun trainer enbegeleider als “een voorbeeld” ervaren, als de omgeving waarin de jongere zichontwikkelt een luisterend oor heeft voor hem, als de trainers en begeleidersconsequent zijn in hun handelen en als de jongere respect krijgt van zijnbegeleiders. Op die manier ontstaat wederzijds respect.

De sportieveheeft er in de aanwerving van haar trainers voor gezorgd dat dit pedagogischconcept, het engagement van verbondenheid van haar kant gewaarborgd is. Het isaan de jeugdspelers om zich evengoed aan dit engagement te houden, datverwachten wij. Op dit vlak willen we een voorbeeldvereniging zijn en duidelijkhet verschil maken.

Het eerste elftal van OG Vorselaar handhaven in de hoogste regionen van het provinciale voetbal

Om dekwaliteit van onze jeugdopleiding te behouden en verder uit te bouwen, is hethandhaven van ons eerste elftal in de hoogste regionen van het provincialevoetbal essentieel.  Onze beterejeugdspelers blijven trouw aan de club indien ze kunnen doorstromen naar eeneerste elftal op niveau.

Al meerderejaren proberen wij onze kern zoveel mogelijk intact te houden en proberen weelk seizoen een aantal jeugdspelers te laten proeven of zelfs te integreren inons eerste elftal.

Wat deaanwerving van nieuwe spelers voor onze A kern betreft, richten wij ons ineerste lijn op spelers die tijdens hun jeugdopleiding onze club verlaten hebbenen nu elders in een eerste elftal (vaak hoger niveau) actief zijn.  Op deze manier binden we deze spelers opnieuwaan de club en kunnen ze een voorbeeldfunctie zijn voor onze jeugdspelers.

Spelers diegeen verleden bij onze club hebben, worden enkel aangeworven indien ze eenabsolute meerwaarde hebben binnen de club (omdat we een specifiek positie inhet elftal niet ingevuld krijgen).  Dezespelers zijn woonachtig in de nabije omgeving van onze club en hebben in dejeugd een opleiding (vaak nationale) gekregen die in de lijn ligt met onzevisie.

Wat de keuzevan de trainer(s) betreft, gaan we enkel in zee met een hoofdtrainer die ookdeze visie deelt en bereid is om te werken met jeugdspelers en te investerenhierin.


 

Jeugdspelers die niet doorstromen naar de A-kern spelplezier aanbieden in andere seniorenteams

Uiteraardkunnen niet alle jeugdspelers het eerste elftal bereiken. Ook voor deze spelerswillen wij een volwaardig voetbalalternatief aanbieden. Om de drop-out tegen tegaan op de leeftijd van 16-17 jaar, trachten wij een volwaardige U21 ploeg opte richten.
Ook na de U21 leeftijd hebben onze spelers de kans om door te stromen naar deGewestelijke reserven en op iets latere leeftijd ook naar de veteranen.
Op deze manier trachten we iedereen bij de club betrokken te houden.Spelvreugde aanbieden aan spelers van 4 tot … jaar is een belangrijkedoelstelling!
Deze spelersgroep vormt verder ook een belangrijke basis in het socialegebeuren in onze club. Naast de vele sportieve en extra sportieve vrijwilligersdie hier uit voortkomen vormt deze groep ook een belangrijk onderdeel van het“leven” in onze club. 

Nieuwe, jonge trainers de kans geven om zich te ontwikkelen in het trainersvak

OG Vorselaarzet erg hard in op een bloeiende jeugdwerking. Dit kan enkel en alleen wanneerdeze jeugdwerking gedragen wordt door trainers die de visie van de club willenuitdragen met passie en enthousiasme.

Wij kunnenals club hiervoor bouwen op een heel aantal ervaren, gediplomeerde trainers.Toch is de instroom van nieuwe trainers cruciaal om deze kwaliteit te kunnenwaarborgen. Door de beperkte financiële middelen waarmee voetbalclubsgeconfronteerd worden, is het dan ook altijd een zoektocht om deze mensen tevinden.

Net zoals webij ons eerste elftal opteren voor zo veel mogelijk instroom uit eigen jeugd,doen we dit ook bij onze trainers. Jonge spelers, vanaf 15 jaar, krijgen dekans om te proeven van het trainersvak onder begeleiding van ervaren trainers.Dit biedt ons als club tal van kansen en biedt de spelers mogelijkheden om zichzowel als speler als trainer te ontwikkelen.

Concreetbetekent dit dat deze jongeren instromen in onze ploegen van de onderbouw. Hierzetten zij hun eerste stappen in het trainersvak. Deze trainersgroepen zijn zoopgebouwd dat ze steeds bestaan uit een mix van ervaren, volwassen trainers metjongere trainers. Op deze manier krijgen onze startende trainers onmiddellijken op het veld feedback op de oefeningen die ze doen. Daarnaast worden ze ookafgeschermd tegen invloeden van buitenaf, ze kunnen zich met andere woordenconcentreren op het voorbereiden en coachen van trainingen en wedstrijden.

Naast dezeondersteuning op het veld bieden wij als club uiteraard ook alle kansen aanalle trainers om bijscholingen te volgen. Deze bijscholingen (trainerscursussen,externe en interne bijscholingen, …) zorgen er uiteraard voor dat ze stappengaan zetten.

Uiteraard worden deze trainers verder nauwgezetopgevolgd door de sportieve cel en de TVJO in het bijzonder.

Spelers, trainers, afgevaardigden, … hebben respect voor scheidsrechters en tegenstanders!

·        ·        ·         Watwordt verstaan onder normen en waarden?

Normen zijnvastgelegde regels, opgenomen in een reglement. Waarden zijn die uitgangspuntendie alle leden van onze vereniging belangrijk vinden en ons samen verbinden.Aan de regels moeten wij ons houden en onze waarden moeten wij dagelijksactief uitdragen. 

We moeten alles in het werk stellen om inbreuken te voorkomen, maar ook indiendeze toch gebeuren, consequent hiertegen optreden. 
Het vastleggen van regels in een reglement heeft als doel om duidelijkheid tebieden aan alle leden en bezoekers van de vereniging.

Gedragsregelsop de accommodatie

Er zijngedragsregels opgesteld waaraan de leden en bezoekers zich dienen te houden enwaarop zij kunnen worden aangesproken bij niet-naleving.
Indien leden of bezoekers zich schuldig maken aan overtreding(en) van degedragsregels worden passende sancties genomen.

Bestuursleden,trainers, begeleiders en verzorgers = verantwoordelijken

·        ·        ·        ·        ·        
Bezoekers/ supporters

·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        Trainersen afgevaardigden

·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        Spelers

·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·        ·         

Gedragsregelsm.b.t. sociale media

·        ·        ·        ·        ·        ·        Beledigende,racistische, intimiderende of bedreigende uitingen horen niet bij onze club.

Voetbalplezier en -opleiding gunnen aan alle spelers uit Vorselaar en omgeving.

In vorigepunten is uitvoerig beschreven hoe we onze opleiding willen afstemmen op allespelers en hoe we alle leeftijden aan bod willen laten komen. Om voor ditaanbod een voldoende doelpubliek te vinden willen wij graag toegankelijk zijnvoor alle spelers uit Vorselaar en de buurdorpen.

Spelers diezich spontaan aanmelden bij de club worden met open armen ontvangen. Ze kunnenproeftrainingen doen, kennismaken met de spelers en trainers, … alvorens zichdefinitief te binden.

Daar we openwillen staan voor alle spelers is het voor ons ook belangrijk om open te staanvoor spelers die uit gezinnen komen die het financieel moeilijker hebben. Voorhun gaan we, op maat, op zoek naar oplossingen die het mogelijk maken om tochhun favoriete hobby uit te oefenen bij onze mooie club.

Ook spelersvan buiten Vorselaar zijn meer dan welkom in onze club. Ook zij hebben de mogelijkheidom hun hobby bij ons uit te oefenen. Op regelmatige basis gaan leden van onzesportieve cel ook scouting uitvoeren om de meest talentrijke spelers uit deomgeving uit te nodigen voor een testtraining. Hierbij is het belangrijk datdit steeds gebeurt in overleg met de betrokken clubs.